บริการ ServiceService

Service Items : ระบบลมอัดอากาศ

Consult : บริการให้คำปรึกษาระบบลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม 

Design : บริการออกแบบระบบลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม 

Installation : บริการติดตั้งเครื่องอัดลมและระบบลมอัดในโรงงานอุตสาหกรรม

Maintenance : บริการซ่อมบำรุงเครื่องอัดลม เครื่องทำลมแห้งและอุปกรณ์

Improvement : บริการปรับปรุงและพัฒนาระบบลมอัดในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Service Items : ระบบระบายอากาศ และ บำบัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

Consult : บริการให้คำปรึกษาระบบระบายอากาศและบำบัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 

Design : บริการออกแบบระบบระบายอากาศและบำบัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 

Installation : บริการติดตั้งระบบระบายอากาศและบำบัดอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

Maintenance : บริการซ่อมบำรุง Dust Collector, Blower, Ducting System งานระบบ                                                                                                                          ระบายอากาศและบำบัด

 Improvement : บริการปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายอากาศและบำบัดอากาศในโรงงานให้                                                                                                                   มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
Visitors: 44,474